Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Infobric lanserar unik tjänst för leverantörsuppföljning i byggbranschen

Infobric lanserar unik tjänst för leverantörsuppföljning i byggbranschen

Nu lanserar Infobric en digital tjänst för att stötta byggföretagen i arbetet med att motverka svartarbete och andra seriositetsrisker. Genom tjänsten kan huvudentreprenören enkelt och kontinuerligt kontrollera att samtliga underentreprenörer uppfyller regler och villkor.

Byggbranschen har under en längre tid tampats med problem och risker kopplade till oseriösa aktörer, som systematiskt kringgår gällande regler och villkor och i förlängningen medför stora risker för skatteundandragande, exploatering av arbetskraft, osäkra arbetsmiljöer och branschens anseende. I en forskningsantologi publicerad av Byggföretagen framkommer att ett av de grundläggande problemen handlar om brist på möjligheter att kontrollera att regelverk följs. En bidragande orsak till detta är att det saknats verktyg för att kontrollera alla parter i de komplexa leverantörshierarkier som uppstår i byggprojekt.

Automatisk och löpande kontroll av leverantörer i alla led.

Med tjänsten Leverantörsuppföljning elimineras problemet med insyn och kontroll i alla led, genom att samtliga leverantörer som är, eller ska vara, verksamma på bolagets arbetsplatser automatiskt och löpande kontrolleras mot de regler och krav som huvudentreprenören ställer. När en leverantör registreras på en arbetsplats kontrolleras företaget mot data från externa källor som nationella kompetensregister och kreditinstitut. Efter kontroll får varje leverantör en status som, förutom att den visualiseras centralt för bolagets samtliga arbetsplatser, också visas på varje arbetsplats där platsledningen enkelt kan följa upp att alla företag i leverantörskedjan är godkända.

Vi har utvecklat ett kraftfullt verktyg där vi utnyttjar all den data som redan finns på byggarbetsplatserna och berikar den med ytterligare information för att få full kontroll över leverantörskedjorna och enkelt kunna minimera risken att oseriösa aktörer kommer in.

– Björn Svennenfors, Chief Technology Officer, Infobric Construction

 

– Leverantörsuppföljning är en av våra största produktsatsningar hittills. Den adresserar en komplex utmaning som berör alla parter i byggbranschen, där vi skapat en unik lösning som gör det enkelt för både centrala roller hos entreprenör och beställare samt platsledningen på varje projekt att kontrollera att alla leverantörer lever upp till ställda krav, berättar Björn Svennenfors, CTO på Infobric Construction.

Utvecklad i samarbete med JM.

Infobric har utvecklat tjänsten för leverantörsuppföljning i nära samarbete med JM, en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. JM arbetar kontinuerligt med att stärka sina processer och ofta är digitalisering en nyckel för att kunna arbeta både effektivare och mer strukturerat. Den manuella hanteringen för att kontrollera alla företag som verkar på företagets arbetsplatser var resurskrävande och det gick inte att upprätthålla realtidskontroll på det sätt som är möjligt med hjälp av ett digitalt system. Nu blir uppföljningen av underleverantörer dessutom strukturerad i systemet, samt att flödet och återkopplingen mellan inköp och produktion förstärks.

Genom att vi gör den här seriositetskontrollen i realtid, samt enkelt kan kontrollera att alla individer som befinner sig på våra arbetsplatser har genomgått den branschgemensamma säkerhetsutbildningen Safe Construction Training, så höjer vi säkerhetsnivån på alla våra byggarbetsplatser. JM ser stora fördelar med samarbete i branschen i dessa frågor så att vi tillsammans kan skapa tryggare, säkrare och mer hållbara arbetsplatser.

– Helena Paulun, arbetsmiljöchef i JM-koncernen

Leverantörsuppföljning lanseras den 15 juni 2021 i samband med ett digitalt lanseringsevent tillsammans med JM. I den första versionen av tjänsten kontrolleras samtliga bolag som är registrerade i Sverige.

Kontakta oss.

Infobic Construction

Back to store
Close