Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Infobric Field för fuktronder

I slutet av maj introducerade vi vår utökade inspektionsmodul med större flexibilitet att genomföra flera olika inspektionstyper än tidigare. Med uppdateringen kan man bland annat lägga till bevis på godkända punkter och ge olika svar på samma punkt i checklistan.

 

För att ge inspiration på hur den nya funktionaliteten kan användas har vi bjudit in ett antal experter och tillsammans med dem kommer vi att prata om och kring några olika arbetsplatsinspektioner. De ger sina tips och delar med sig av både kunskap och checklistor som kan appliceras och användas direkt.

 

Den andra experten ut i serien är Igor Čolić på Bengt Dahlgren och i vår pratstund täckte vi in den fuktsakkunniga tjänsten, med fokus på fuktronder.

 

Hej Igor, vem är du och vad jobbar du med? 

Jag kommer ursprungligen från Sarajevo och kom till Sverige i slutet av 90-talet. I botten är jag utbildad diplomerad arkitekt och innan flytten arbetade jag som skadeutredare för skador på byggnader orsakade av explosioner.

 

När jag kom till Sverige började jag jobba på Barab – ett företag som var pionjärer i branschen för besiktningar, inomhusmiljö och fuktskador, och det var så jag kom in på fuktområdet. Sedan dess har jag kompletterat mina kunskaper via kurser, bland annat kursen för diplomerad fuktsakkunnig vid FuktCentrum i Lund.

 

Under de senaste tio åren har jag arbetat som fuktutredare och fuktsakkunnig på Hifab och nu är jag på Bengt Dahlgren. I mitt uppdrag som fuktsakkunnig skriver jag både krav för fukt, lufttäthet och inomhusmiljö, och följer sedan upp på dessa under både projektering och under produktion genom besiktningar och ronder.

 

Fuktrond – vad är det och vilket syfte fyller denna typ av inspektion?

Fuktronder är en del av fuktsäkerhetsarbetet och utförs i byggproduktionen. Ronderna säkerställer fuktsäkerheten under hela byggprocessen och följer helt enkelt alla stadier av en byggnadsproduktion för att byggnaden och dess inomhusmiljö ska uppfylla rätt fuktkrav – både under processen och efter det att byggnaden står färdig.

 

Kort sammanfattat kontrollerar man byggproduktionen i syfte att hindra och begränsa förekomst av vattenläckage under arbetet med stommen till dess att byggnaden är tät. Man följer upp att eventuella vattenläckage åtgärdas under rimlig tid för att materialet i byggnaden inte ska bli påverkat av fukten.

 

Efter det att huset blir vatten- och lufttätt kontrolleras luftläckage och lufttäthet, fuktighet i inomhusluften, fuktmätningar i ex. betong utförs och i vissa fall genomförs radonmätningar. Flera av dessa aspekter är kopplade till miljöcertifieringar och energiberäkningar. Utöver det kontrolleras att allt material förvaras på bra sätt med skydd för väder och från smuts.

 

Hur arbetar du tillsammans med de projekt där du är fuktsakkunnig?

Jag brukar sitta på byggherresidan som deras tekniska support i fuktfrågor och gör insatser innan och under projekteringen – granskar ritningar, ger rådgivning för att förebygga skador och skriver kravställande dokument. Detta fungerar sedan som underlag när jag följer upp under produktionen och då säkerställer att kraven uppfylls.

 

Under produktionen genomför jag fuktronder i samråd med den som är fuktansvarig i projektet. Mina fuktronder utgör en helt oberoende inspektion på plats åt byggherren och skapar en uppfattning om entreprenörens fuktronder utförs på rätt sätt. Det finns ofta något att förbättra i varje rond, så när jag är ute är det både i utbildningssyfte för projektet samtidigt som jag följer upp alla fuktkrav.

 

Projekt utför ofta fuktronder själva och bör dagligen kontrollera fukt, men jag rekommenderar alltid att anlita någon som är fuktsakkunnig för att säkerställa rätt bedömningar och åtgärder under byggprocessen. För byggherrens del är det en garanti att anlita en opartisk fuktsakkunnig för att se till at byggnaden produceras på rätt sätt.


Vad är viktigt att tänka på när det gäller arbete med fukt i byggprojekt?

Om vi tittar på den praktiska biten i produktion är det alltid viktigt att säkerställa att konstruktionen skyddas så mycket som möjligt och att man löpande kontrollerar fukt- och vattenstatus i byggnaden.

 

Man behöver också se till att fukthanteringsrutinerna fungerar som de ska och att materialförvaring sker på ett bra sätt för att ha torrt och fräscht material. Allt detta behöver tydligt dokumenteras med bilder och kommentarer.

 

Som byggherre bör man engagera sig i frågor som rör fukt och fuktrisker tidigt, för att kunna ställa krav, göra eventuella ändringar och sätta in åtgärder i rätt tid om det behövs. Det är viktigt att tänka på driften redan i projekteringen och det finns mycket att vinna på att involvera sig.

 

Varför ska man investera i en bra och gedigen process gällande fuktrisker? 

Statistik visar att drygt 50% av alla skador i inomhusmiljö uppstår i projekteringen och i princip alla undersökningar visar att det är fukt som orsakar dessa skador. Anledningar kan vara ex. bristande detaljlösningar eller olämpliga materialval. Det är därför viktigt att göra bedömningar och analysera fuktrisker redan i projekteringen.

 

Genom att göra ett gediget arbete från början kan rätt krav för god inomhusmiljö och energihushållning definieras. Detta är grunden för att erhålla en skadefri, funktionell och energisnål byggnad där brukare trivs utan hälsorelaterade problem. Här säkerställer byggherren även att man följer och uppfyller sitt ansvar gentemot framtida brukare.

 

Om man planerar att miljöcertifiera byggnaden är fuktdokumentationen en viktig del i detta och där hjälper det mycket att ha en bra och tydlig process med stöttning av fuktsakkunnig. Den fuktsakkunniga är den som sammanställer all dokumentation och utfärdar det fuktintyg som krävs för miljöcertifiering.

 

Igor har delat med sig av den checklista som han använder i sitt arbete för att kontrollera och följa upp fuktsäkerheten under hela byggnadsprocessen. Mallen kan användas i era projekt och finna att hämta i vårt kunskapsdatabas.

 

Kom ihåg att det alltid är viktigt att konsultera och i många fall anlita en fuktsakkunnig för att säkerställa att arbetet blir rätt från början i projekteringen och att fuktkraven uppfylls under byggprocessen

Fortsätt handla
Stäng