Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Infobric Field för BREEAM och LEED

I slutet av maj introducerade vi vår utökade inspektionsmodul med större flexibilitet att genomföra flera olika inspektionstyper än tidigare. Med uppdateringen kan man nu bland annat lägga till bevis på godkända punkter och ge olika svar på samma punkt i checklistan. 


För att ge inspiration på hur den nya funktionaliteten kan användas har vi bjudit in ett antal experter och tillsammans med dem kommer vi att prata om och kring några olika arbetsplatsinspektioner. De ger sina tips och delar med sig av både kunskap och checklistor som kan appliceras och användas direkt.


Vår första expert i serien är Emil Svensson Piacon och i vår pratstund täckte vi in BREEAM och LEED. Emil har använt Infobric Field på bland annat Vasakronans jätteprojekt Sergelhuset i centrala Stockholm.


Hej Emil, vem är du och vad jobbar du med? 


Jag är utbildad civilingenjör i energisystem, men har sedan ca 4 år tillbaka arbetat med miljö och miljöcertifieringar på företaget Piacon.


Mitt expertområde är BREEAM In-Use som är ett certifieringssystem för befintliga byggnader, men jag jobbar även mycket med LEED, Miljöbyggnad och BREEAM-SE som används vid certifiering av ny- och ombyggnationsprojekt.


BREEAM och LEED – vad är det? 


BREEAM och LEED är två miljöcertifieringssystem som täcker in olika frågor kopplade till exempelvis energi- och vattenförbrukning, innemiljö, ekologi, transport, förorening och material- och avfallshantering i byggnader.


Certifieringarna är bedömningssystem där poäng ges för olika miljöindikatorer och frågor som behandlas i projektet. För att få poäng krävs bevisdokumentation för varje indikator och certifieringen är ett kvitto på att projektet har levt upp till ställda miljökrav under olika projektskeden.


Det finns olika nivåer som kan uppnås för respektive certifiering, t.ex. Silver, Guld och Platinum för LEED. Målnivån sätts normalt i projektets inledande skede, där miljösamordnare och projektdeltagarna utifrån målnivån bestämmer vilka indikatorer som projektet måste klara för att nå upp till målnivån.


Vilka krav ställer BREEAM och LEED på inspektioner och ronder?


Vid BREEAM och LEED-certifieringar finns flera saker som är lämpliga att kontrollera och dokumentera vid ronder.


För BREEAM finns bland annat ett antal miljö- och arbetsmiljöpunkter som ska uppfyllas under produktionsskedet. Dessa punkter är samlade i en checklista kallad Checklista A1. Utöver detta genomförs även materialronder för att säkerställa att material och produkter som används på byggarbetsplatsen uppfyller alla projekt- och certifieringskrav.


För LEED finns det inte ingen standardiserad checklista men det finns ändå flera punkter som måste kontrolleras, dokumenteras och följas upp under projektet. Ett exempel är att det finns krav på att ta fram luftkvalitetsplan och avfallsplan för byggskedet. I dessa planer finns ett antal punkter som bör följas upp och kontrolleras löpande.


Gemensamt och centralt för de båda certifieringarna är dokumentationen. För att erhålla poäng på en indikator måste det finnas dokumentation som tydligt visar att projektet uppfyller de olika certifieringskraven, t.ex. med bilder, protokoll och annan dokumentation.


Vad är viktigt att tänka på i BREEAM/LEED?


För att ett underlätta för projektet och möjliggöra ett högt certifieringsbetyg är det viktigt att projektet börjar titta på certifieringskraven i ett tidigt skede. Det är annars lätt att projektet låser in sig på en väg som försvårar certifieringsarbetet och medför att vissa certifieringskrav blir krångliga att uppfylla.


Tänk även på att kraven inte alltid är samma för alla LEED- och BREEAM-projekt. En del av kraven ska alltid uppfyllas, men vissa kan tillkomma eller falla bort för specifika byggnads- eller projekttyper och vissa poängkrav kan väljas bort för att projektet har valt att inte ta just de poängen.


Det är också av stor vikt att arbetet dokumenteras ordentligt så att det i efterhand går att visa hur man arbetat i projektet, här kan ronder och hur dessa protokollförs och dokumenteras spela en viktig roll.


Varför ska man investera i och certifiera enligt BREEAM/LEED?


Det finns många anledningar till att välja att miljöcertifiera sitt projekt utöver de rent miljömässiga. Bland annat har studier utomlands visat att miljöcertifierade fastigheter i genomsnitt genererar högre hyror, har lägre driftkostnader och lägre vakanser.


Certifieringarna är också ett verktyg som hjälper projekt att titta på rätt saker vid rätt skede under projektets gång och detta bidrar till ökad och bättre kommunikation mellan projektdeltagarna.


På senare år har gröna lån och obligationer bidragit till att miljöcertifieringarna fått ett ökat intresse och fokus från många fastighetsägare, då ett visst betyg vid en certifiering nu kan ha en stor inverkan på ett projekts finansiering.


Hur tror du Infobric Field nya uppdatering kommer att stötta arbetet med BREEAM/LEED?


Jag har arbetat i Infobric Field i några år och vi har efterfrågat möjligheten att kunna lägga till bevis i form av bilder och kommentarer på godkända punkter, det har vi tillåtits göra men endast genom en speciallösning. Den här uppdateringen är precis det som vi har efterfrågat på Sergelhuset och lite mer därtill.


Tidigare har vi tänkt använda protokollen från ronderna som hjälp när vi ska sammanställa ett bevis, men förhoppningen med uppdateringen är att vi ska kunna använda själva protokollet som ett eget bevis med bilder och beskrivande text vilket skulle spara in på en hel del arbete!


Emil har delat med sig av de miljö- och arbetsmiljöpunkter som används i hans arbete med LEED, och även en anpassning av Checklista A1 som används för BREEAM. Mallarna kan användas i era projekt och finns att hämta i vårt Help Center – LEED och BREEAM.


Kom dock ihåg att det alltid är viktigt att konsultera med BREEAM/LEED-expert för att säkerställa att arbetet blir rätt från början, att ni når upp till den certifieringsnivå ni önskar och får med allt på resans väg dit. 

Fortsätt handla
Stäng