Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Byggherren avgörande för säkrare och grönare byggprojekt

Pressen ökar på byggbranschen att leverera grönare, säkrare och mer lönsamma byggprojekt. Här kan byggherren spela en väldigt viktig roll genom rätt ställda krav och ökad involvering. Mot denna bakgrund arrangerade Infobric Field och Equipmentloop ett välbesökt seminarium i veckan där Vasakronan och AMF Fastigheter var med och bidrog med sina perspektiv.

 

Byggbranschen toppar listorna när det kommer till arbetsplatsolyckor och står även för en stor del av de totala utsläppen i Sverige. Detta har skapat ett stort tryck på branschen att bli mer hållbar genom att hitta nya arbetssätt. Naturligtvis riktas ett stort fokus på byggbolagen – men även byggherrarna, de som beställer byggprojekten, kan ha en enorm påverkan.

 

Involvering från byggherren allt viktigare

En ny, mer involverad byggherreroll börjar växa fram där byggherren ställer tydligare krav på hur de vill att projekten ska genomföras och arbetar närmare med byggbolagen. Seminariet fokuserade på två områden där byggherren kan ha en tydlig påverkan: arbetsmiljön och miljön. Talade gjorde bland annat Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan och Mats Höglund, upphandlingsansvarig på AMF Fastigheter.

 

Byggherren – alltid ansvarig för arbetsmiljön

Mats Höglund från AMF Fastigheter pratade om hur de som byggherre arbetar aktivt med att involvera sig i arbetsmiljön i sina projekt. Mats menar att även om man utser BAS-P och BAS-U utanför den egna organisationen har byggherren alltid ett back-up ansvar att kontrollera och följa upp att arbetsmiljön sköts. Han betonar att det är viktigt att våga ställa krav på entreprenörerna och följa upp mål under projektet.

 

Ett tydligt exempel på hur AMF Fastigheter involverat sig i arbetsmiljön var under deras jätteprojekt Urban Escape (nya Gallerian). Här ställde de hårda krav på hög aktivitet i skyddsarbetet och följde upp kontinuerligt. Detta ledde till att projektet genomförde över 3200 ronder och rapporterade nästan 11 000 observationer. Genom att hela projektet använde Infobric Field blev rapporteringen smidigare och de fick konstant tillgång till data från projektet – något som bidrog till riktade insatser på identifierade problemområden.

 

Safety Playbook – spelregler för säkrare byggen

Viktor Broberg, vd på Infobric Field, följde upp med att beskriva hur byggherrar kan arbeta för att säkerställa att varje projekt arbetar säkert. Han menar att nyckeln ligger i att arbeta fram en standardiserad approach för hur projekten och leverantörerna ska arbeta – oberoende av vilka företag och individer som är involverade. Det handlar om att ta fram spelregler – en Safety Playbook – som tydligt definierar vad projekten behöver göra, hur ofta det ska göras och vilken roll som är ansvarig.

 

I och med att det ofta råder stora skillnader mellan projekten i portföljen bör spelreglerna segmenteras så att de passar respektive projekts komplexitet – stora projekt kräver mer rigida arbetsmiljöprocesser än de mindre. Det viktiga är att spelreglerna sedan inte bara summeras i dokument, utan att de blir tydligt integrerade i byggprojektets processer. På så sätt kan byggherrar höja lägstanivån för alla sina leverantörer och säkerställa säkrare byggprojekt.

 

Hållbarhet är lika med lönsamhet

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, beskrev under seminariet hur Vasakronan lyckats kapa sina direkta utsläpp med 99 % sedan 2006. Resterande utsläpp klimatkompenseras vilket innebär att fastighetsbeståndets drift numera är klimatneutralt. Om man däremot tittar på utsläppen från projekten är det en bit kvar till klimatneutralitet och därmed en fråga bolaget arbetar aktivt med.

 

Anna lyfter fram de områden som Vasakronan arbetar aktivt med att påverka som beställare. De ställer exempelvis krav på energianvändning, materialval, avfallshantering och transporter under byggskedet för få ner utsläppen. Hon får ofta frågan om inte dessa krav blir för kostsamma för Vasakronan – men menar att det är precis tvärtom. Hållbarhet innebär nämligen användande av färre resurser, och eftersom resurser kostar pengar medför ett hållbart arbetssätt alltid ekonomiska fördelar.

 

Driv rätt beteenden genom visualisering

Simon Fogbring, vd på Equipmentloop, lyfter fram vikten av att driva rätt beteenden hos de som arbetar ute i projekten. Trots byggandets stora klimatpåverkan visar en undersökning att många byggnadsarbetare inte har kunskap om hur deras arbetssätt påverkar utsläppen. På frågan: ”hur kan du i din roll minska klimatpåverkan” svarar en majoritet att de kan cykla till arbetet eller släcka lamporna efter sig. Här kan byggherrar och projektledning bli bättre på att synliggöra vad som leder till utsläpp för att driva hållbara beteenden genom hela leverantörskedjan.

 

Byggherrens involvering – en prioriterad fråga

Att byggherrens möjlighet att bidra till säkrare, mer hållbara och lönsammare byggprojekt är en het fråga råder det ingen tvekan om. Seminariet var fullsatt med nästan 60 personer från Sveriges största beställarorganisationer – och många intressanta diskussioner cirkulerade under minglet. Vi tackar Anna Denell och Mats Höglund för att de kom och bidrog med sina perspektiv och Equipmentloop för samarbetet. Självklart vill vi även rikta ett stort tack till alla som deltog!

Fortsätt handla
Stäng