Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Arbetsmiljön i fokus på Stockholm stads jätteprojekt

Stockholm växer snabbt, och därmed också behovet av rent vatten. Därför pågår nu ett jätteprojekt som ska uppgradera Henriksdals reningsverk till att klara av dubbel kapacitet. Vi har pratat med Jerry Andersson, arbetsmiljöspecialist på Projektstaben, om hur de hanterar arbetsmiljösamordningen i ett så pass stort och komplext projekt.


Projektet heter Stockholms Framtida Avloppsrening och leds av Stockholm Vatten och Avfall. Det omfattar bland annat byggandet av en 14 km lång tunnel från Bromma till Henriksdal och att en volym motsvarande Globen ska sprängas bort från under Hammarbybacken – allt medan vanlig drift pågår parallellt. Arbetet kommer pågå fram till 2029 och kosta cirka 9 miljarder kronor.


Att leda utan att vara chef

För att säkra en god arbetsmiljö i projektet har Projektstaben tillsatts för att samordna arbetsmiljöarbetet och leda byggherrens egna BAS-U organisation. Det arbetet leds av Jerry Andersson, en erfaren arbetsmiljöspecialist som gjort karriär på bland annat Securitas, Astra Zeneca och Skanska. Under karriärens gång har hans intresse för arbetsmiljö och ledarskap vuxit sig allt starkare.


”Jag blev chef redan som väldigt ung och fick tidigt lära mig vad ledarskap innebär. Efter cirka 15 år i olika chefsroller ville jag utmana mitt ledarskap. Jag blev ganska snabbt intresserad av arbetsmiljö i och med att det handlar om att leda människor och få dem att tänka annorlunda utan att vara deras chef. Det är både utmanande och spännande.”


I dagsläget är det redan 200 yrkesarbetare på plats i de olika entreprenaderna. Den siffran ska växa till drygt 700 de kommande åren. Jerry beskriver att en projektorganisation i den här storleken verkligen ställer höga krav på ledarskapet.


”Man kan stå och peka med hela handen, men jag tycket att vi som byggherre istället ska hjälpa individer att själva fatta säkra beslut. Vi kan inte vara överallt – därför blir vår roll att få alla i projektet att tänka själva.”


Säkerhetskultur – riskmedvetenhet och goda förebilder

I grund och botten menar Jerry att det handlar om att bygga en stark säkerhetskultur, och den byggs bäst genom att lyfta fram goda förebilder och förstärka positivt beteende. Men innan man kan börja med det måste riskrapporteringen fungera.


”Riskobservationer är första steget, vi måste få alla att rapportera när de ser något. Då börjar vi fundera över vad som är en risk och inte. Först när det blir bra kvalitet på riskmedvetandet kan vi börja berömma – och då kommer de positiva observationerna.”


Sedan juli 2018 har projektet använt Infobric Field för rapportering av observationer, tillbud och olyckor samt för alla olika inspektioner. Jerry beskriver att det varit avgörande för att nå ut till alla på arbetsplatsen och för att säkerställa att rapporteringen fungerar.


Infobric Field är tillgängligt för alla på arbetsplatsen och får dem att rapportera, det fungerar för att all rapportering kopplas till ett systematiskt åtgärdande. Utan tydliga och direkta åtgärder finns det nämligen ingen mening med att rapportera. Vi har sett en klar ökning av engagemang och rapportering jämfört med tidigare rapporteringssystem”


Byggherreansvar avgörande för arbetsmiljön

Genom att all rapportering sker digitalt har projektledningen och byggherren hela tiden tillgång till realtidsdata om hur risknivåer ser ut på de olika entreprenaderna. Tillgång till rätt data är viktigt för att kunna ta ansvar och göra riktade insatser där de behövs, menar Jerry.


Han betonar även att det är viktigt att byggherren tar ett tydligt ansvar i arbetsmiljösamordningen och skapar rätt förutsättningar för entreprenörerna.


”Det är byggherren som har möjlighet att skapa rätt förutsättningar för att arbetsmiljöarbetet samordnas och bedrivas på ett bra sätt. I det här projektet är vi väldigt involverade i processen och ändrar mycket – då måste vi skapa rätt förutsättningar för att entreprenörerna ska kunna arbeta säkert.”


Incitamentsmodell med mätbara arbetsmiljökriterier

Som ett led i att involvera sig och ställa krav på arbetsmiljöarbetet har entreprenaderna fått tydliga arbetsmiljökriterier att utgå från. En slags incitamentsmodell som fungerar som en morot snarare än en piska. Kriterierna utvärderas kvartalsvis och om de uppfylls tilldelas huvudentreprenören en ekonomisk bonus.


”Vi har försökt rikta in oss på så många mätbara kriterier som möjligt kopplat till arbetsmiljön. Här spelar Infobric Field en viktig roll i och med att det genererar konkreta mätetal som vi kan utgå ifrån.”


Kriterier som utvärderas och mäts i Infobric Field är bland annat ledtider på avvikelsehantering, involvering av underentreprenörer och regelefterlevnad. Entreprenörerna ska även fylla i Arbetsmiljöverkets enkätsverktyg för säkerhetskultur.


”För att det hela ska fungera måste utvärderingen upplevas som rättvis av båda parter och göras tillsammans. Vi kan inte driva utvärderingen ensidigt. Entreprenören måste förstå och äga sina resultat.”


Digitala verktyg möjliggör involvering och utvärdering

Jerry berättar att han är nöjd med hur Infobric Field bidragit till arbetsmiljöarbetet i projektet hittills.


”Det är enkelt för alla att använda. För mig som byggherre ser jag det inte som en vanlig app, det är en tjänst vi köper. Bortom själva tekniken ingår kontinuerliga utbildningar och support för alla användare, skulle det ligga på byggherre eller entreprenör skulle det aldrig fungera. Infobric Field ger mig en instrumenttavla som hela tiden talar om hur projektet mår, det är fantastiskt i sig.”


Skulle du rekommendera Infobric Field till andra byggprojekt?

”Absolut. För att kunna ta ansvar måste du veta vad som händer och engagera alla i säkerhetsarbetet. Det går bara att göra om projektet kan arbeta tillsammans med gemensamma mål. Det är just det Infobric Field bidrar med.”


Projektet Stockholms Framtida Avloppsrening kommer spela en viktig roll i utvecklandet av Stockholm de kommande tio åren. Satsningen säkrar tillförseln av rent vatten till den växande staden och kommer sysselsätta många inom byggbranschen. I början av nästa år ska tunneln mellan Bromma och Sickla börja byggas och redan nu i april kommer den första arbetsmiljöutvärderingen att göras med en av entreprenaderna.


Entreprenörerna tror nog att det är enklare än vad det är att nå målen. Det ska bli spännande att se hur första utvärderingen går, säger Jerry med ett leende.

Fortsätt handla
Stäng