Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Allmänna villkor Infobric Site

Allmänna villkor Infobric Site

v 2021:3

1. Inledning

1.1

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för tjänster och produkter som tillhandahålls av bolag inom Infobric Group.

2. Definitioner

2.1

I Avtalet har nedanstående definitioner följande innebörd:

Appen” betyder den eller de mobilapplikation/er som i förekommande fall omfattas av Avtalet.

Avtalet” betyder det avtal som Kunden har ingått för att erhålla tillgång till Tjänsterna samt i förekommande fall Produkterna inklusive dessa Allmänna Villkor.

Accesspunkt” betyder i förekommandae fall den punkt där Programvaran ansluts till ett allmänt elektroniskt nätverk.

Dokumentation” betyder dokumentation som Leverantören tillhandahåller avseende Tjänsterna och Produkterna. Dokumentationen kan vara i tryckt for meller hållas tillgänglig via Internet eller på annat sätt som Leverantören anger.

Immatteriella Rättigheter” betyder alla former av immateriella och industriella rättigheter såsom upphovsrätt, databasrättigheter, källkod, patent och patenterbara uppfinningar, registrerade och oregistrerade varumärken, know-how (oavsett om denna i sig kan utgöra patenterbar uppfinning eller ej), registrerade och oregistrerade mönster eller teknisk dokumentation rörande Tjänsterna samt i förekommande fall Produkterna eller dess tillverkning.

Lokal Applikation” betyder av Leverantören i förekommande fall tillhandahållen lokalt installerad programvara som utögr en del av Mjukvaran.

Mjukvaran” betyder Programvaran, Lokal Applikation och i förekommande fall Appen.

Personal” betyder personer som är verksamma under Kundens itllsyn och som av Kunden eller sin arbetsgivare eller uppdragsgivare uppmanas att använda Tjänsterna.

Produkterna” betyder den utrustning som i forekommande fall beskrivs i Tjänste- och produktbeskrivningen.

Programvaran” betyder den eller de programvaror som Leverantören tillhandahåller som en tjänst över Internet eller i förekommande fall som Lokal Applikation.

Systemanvändare” betyder person som har tilldelats roll med viss behörighet i Tjänsterna.

Tjänsterna” betyder den eller de tjänst/er som beskrivs i Tjänste- och produktbeskrivningen.

Tjänste- och produktbeskrivningen” betyder beskrivningen av Tjänsterna respektive i förekommande fall Produkterna som återfinns i Avtalaet alternativt som från tid till annan publiceras på Leverantörens hemsida.

3. Nyttjanderätt

3.1

Kunden erhåller genom Avtalet en icke eklusiv, icke överlåtbar och icke under- eller vidarelicensieringsbar, förutom såvitt uttryckligen anges i Avtalet, och endast under Avtalets giltighetstid gällande licens att mot erläggande av avtalade avgifter (i) använda Programvaran som en tjänst över Internet eller i förekommande fall anvädna den Lokala Applikationen loaklt installerad för sitt interna bruk på sätt som beskrivs i Avtalet, (ii) ge Personal rätt att använda Appen i enlighet med de särskilda användarvillkor som gäller för Appen och som måste godkännas av Personal innan Personal erhåller tillgång till Appen.

3.2

Kunden ges endast tillgång att nyttja Programvaran som en tjänsten över Internet och har således inte rätt att göra en egen installation av Programvaran (vare sig själv eller genom tredje part), eller på annat sätt förfoga över exemplar av Programvaran.

3.3

Kundens rätt att nyttja Mjukvaran är begränsad till vad som uttryckligen anges i Avtalet.

3.4

Kunden ska meddela Leverantören vilka personer som har rätt att agera för Kunden i olika frågor. Inga andra än de av Kunden till Leverantören namngivna personerna är behöriga att administrera Kundens användning av Mjukvaran. Endast behörig ställföreträdare för Kunden eller av Kunden utseeda Systemanvändare, som meddelats till Leverantören, har rätt att av Leverantören begära att en viss person ska tilldelas behörigheter i Programvaran. Kunden kan ge leverantören motsvarande behörighet.

3.5

Kunden har inte rätt att:

i. använda Mjukvaran för andra syften än den är avsedd för enligt Avtalet;

ii. tillhandahålla Mjukvaran för användning av tredje man, t ex genom så kallad time sharing, som tjänst, genom servicebyråupplägg eller på annat sätt;

iii. dekopilera eller på annat sätt försöka utröna Mjukvarans funktion;

iv. ”hacka” Mjukvaran, intorucera virus, trojanska hästar eller annan skadlig eller oönskad kod (så kallad ”malware”) i Mjukvaran eller genom ett oproportionerligt antal anrop till de servrar som Programvaran tillhandahålls försvåra eller begränsa användningn av Mjukvaran för tredje man.

4. Support och Underhåll

4.1

Leverantören utvecklar och uppdaterar Tjänsterna och Produkterna löpande samt tillhandhaåller support i enlighet med vad som framgår av Tjänste- och produktbeskrivningen.

5. Immateriella rättigheter m.m.

5.1

Samtliga Immateriella Rättigheter och alla andra rättigheter i eller avseende Mjukvaran och Produkterna tillhör Leverantören, eller där så är tillämpligt, Leverantörens licensgivare eller leverantörer.

5.2

Ingenting i Avtalet ska ugöra en överlåtelse eller överföring av några Immateriella rättigheter eller andra rättigheter i Mjukvaran eller Produkterna.

5.3

Data som Kunden bearbetar och som skapas av Mjukvaran som en följd av Kundens användning ska ägas av Kunden. Leverantören har rätt att använda Kundens data i den utsträckning det krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Leverantören har också rätt att utan begränsning använda information om processers funktioner, prestanda, kapacitet och annan statistik eller liknande uppgifter baserade på Mjukvarans bearbetning av Kundens data.

5.4

All Dokumentation rörande Tjänsterna och Produkterna som före eller efter Avtalets ingående överlämnas av Leverantören till Kunden förblir Leverantörens egendom.

5.5

Mottagen Dokumentation eller annan information får inte utan Leverantörens medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats.

5.6

Produkterna förblir Leverantörens egendom i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

6. Rättighetsintrång

6.1

Om Kunden erhåller krav från tredje man med påstående att Tjänsterna, Mjukvaran eller Produkterna gör intrång i sådan tredje mans Immateriella Rättigheter åtar sig Leverantören att hålla Kunden skadeslös från sådan tredje mans krav i anledning därav, förutsatt att (i) Kunden omedelbart meddelar Leverantören att krav erhållits, (ii) att Kunden ger Leverantören full kontroll och beslutanderätt avseende försvar eller förhandling av kravet, (iii) att Kunden inte gjort något medgivande, träffat någon uppgörelse eller på annat sätt påverkat Leverantöresn möjlighet att försvara ellerförhandla en uppgörelse avseende kravet, och (iv) att Kunden i skälig utsträckning medverkar till Leverantörens försvar eller förhandling avseende kravet. Leverantörens skyldighet att hålla Kunden skadeslös eneligt denna punkt förutsätter även att Kunden har installerat samtliga uppdatering som Leverantören gjort tillgängliga för Kunden och att Kunden endast har använt Tjänsterna för dessavsedda syfte, i den mån skada annars inte hade uppkommit.

6.2

Om Levernatören har mottagit krav enligt punkt 6.1 eller om Leverantören bedömer att risk för sådana krav föreligger, har Leverantören rätt att vidta någon av följande åtgärder:

i. tillse att Kunden erhåller rätt att fortsätta nyttjandet av Mjukvaran,

ii. genomföra ändringar så att Mjukvaran eller Produkterna inte längre kan anses göra intrång eller,

iii. om varken (i) eller (ii) kan åstadkommas på villkor som Leverantören bedömer skäliga, säga upp Avtalet till omdedelbart upphörande och avskära Kundens möjlighet att använda Tjänsterna eller Mjukvaran eller Produkterna.

6.3

Kunden har inte rätt till ersättning om Leverantören vidtar åtgärder enligt (i) – (iii) ovan, med undantag dock för att Kunden vid uppsägning nenligt (iii) ovan har rätt att erhålla del av erlagd avgift i retur med belopp som motsvarar den tid av innevarande avtalsperiod som Mjukvaran eller Produtkerna inte kan användas i förhålland till den tid för vilken ersättning har erlagts, dock maximalt femtio (50) procent av erlagd avgift.

6.4

Om Leverantören erhåller krav från tredje man med påstående att Kundens data utgör intrång i tredje mans Immateriella Rättigheter åtar sig Kunden att hålla Leverantören skadeslös från sådant krav, förutsatt att (i) Levernatören omedelbart meddelar Kunden at tkrav erhållits, (ii) att Kunden får full kontroll och beslutande rätt avseende försvar eller förhandling av kravet, (iii) att Leverantören inte gjort något medgivande, träffat någon uppgörelse eller på annat sätt påverkat Kundens möjlighet att försvara eller förhandla en uppgörelse avseende kravet, och (iv) att Leverantören i skälig utsträckning medverkar till Kundens försvar eller förhandling avseende kravet.

7. Kundens ansvar

7.1

Kunden ska lämna uppgifter för Leverantörens arbete vid uppstart av Tjänsterna, granska handlingar och meddela beslut samt i övrigt fortlöpande lämna de upplysningar som är nödvändiga för att Leverantören ska kunna genomfröa sina åtagande enligt Avtalet.

7.2

Kunden ansvarar för kommunikationen mellan Kundens hårdvara och Accesspunkten samt för att Kunden innehar den utrustning och programvara som krävs för nyttjande av Tjänsterna, enligt anvisningar som lämnats av Leverantören. 

7.3

Kunden ska tillse (i) att Kundens data är fritt från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara eller kod, (ii) att Kundens data är i överenskommet format, samt (iii) att Kundens data på annat sätt inte kan skada eller inverka negativt på Mjukvaran eller Tjänsterna.

7.4

Kunden ansvarar för att inloggningsuppifter, säkerhetsmetoder och annan information som Leverantören tillhandahåller för tillgång till Tjänsterna, hanteras med sekretess. Kunden ska omedelbart meddela Leverantören för det fall ngåon obehörig fått kunskap om sådan information.

7.5

Kundens ansvar enligt Avtalet gäller även i tillämpliga delar för all anvädning av Appen. Kunden ansvarar även för åtgärder genom Appen vidtagna av Personal.

7.6

I förekommande fall ansvarar Kunden själv för installation/ montering av Produkterna och för eventuella skador som uppkommer på Produkterna i samband med montering, om ej annat särskilt avtalats. Leverantören kan via sitt kontaktnät av partners hänvis atill en lämplig montör.

7.7

I förekommande fall gäller för Tjänsternas tillhanadahållande, utöver vad som anges på annan plats i Avtalet, särskilt följande:

(i) De användaruppgifter och lösenord som används för att erhålla tillgång till Mjukvaran är att anse som värdehandling och ska, om de nedtecknas, förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till Tjänsterna.

(ii) Leverantören ansvarar endast för Mjukvaran fram till Accesspunkten.

(iii) Leverantören har rätt att betrakta alla användning av Mjukvaran med Kundens användaruppgifter som behörig användning av Kunden, oavsett om sådan anvädning leder till kostnad för Kunden, såvida inte och till dess att Kunden skriftligen meddelar Leverantörens support eller kundtjänst att Kunden misstänker att obehöriga erhållit tillgång till Tjänsterna eller Kundens lösenord. Det åligger Kunden att genast meddela Leverantörens support eller kundtjänst om Kunden misstänker att så kan vara fallet och tillse att Kundens användaruppgifter spärras eller ändras.

8. Avbrott och fel

8.1

Med undantag för Lokal Applikation ska Leverantören verka för att Mjukvaran är tillgänglig för Kundens användning dygnet runt under årets alla dagar. Leverantören har emellertid rätt att när som helst och utan föregående meddelande stänga av Kundens tillgång till Mjukvaran för underhåll, för att skydda Mjukvaran från obehöriga angrepp eller liknande eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Leverantören ska dock, så långt möjligt, informera Kunden om när sådana avbrott kan komma att äga rum.

8.2

Fel föreligger när Tjänsterna eller Produkterna inte är i överensstämmelse med Tjänste- och produktbeskrivningen.

8.3

Leverantören uppdaterar och vidtar felrättning löpande avseende Mjukvaran.

8.4

Kunden ska skriftligen reklamera fel i Tjänsterna och Produkterna snarast, dock sensat inom femton (15) dagar efter att felet upptäckts eller bort upptäckas. Kunden ska lämna en noggrann beskrivning av vari felet består.

8.5

Leverantörens ansvar för fel ä begränsat till att vidta rimliga åtgärder för att inom skälig tid avhjälpa felet så att Tjänsterna och Produkterna bringas i överensstämmelse med Tjänste- och produktbeskrivningen.

8.6

För Produkterna ansvarar Leverantören för hårdvarufel under ett (1) år räknat från leveransdatum. Utrustning som är äldre än ett (1) år eller som hardrabbats av handhavandefel eller skadats av Kunden genom vårdslöshet omfattas inte av Leverantörens ansvar.

8.7

Kunden har inte rätt till avdrag på avgiften eller annan ersättning eller skadestånd vid bristande tillgång till Mjukvaran eller vid fel i Tjänsterna eller Produkterna eller vid avbrott i Mjukvaran.

8.8

Leverantöresn ansvar omfattar inte fel som uppstår till följd av att driftsförhållandena avvikerfrån vad som förutsatts i Avtalet eller av oriktig användning av Mjukvaran eller Produkterna eller på grund av aandra omständigheter utanför Leverantörens kontroll. Såvitt gäller Produkterna omfattas inte heller fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från Kundens sida, ändringar utan Leverantörens skriftliga medgivande eller av Kunden oriktigt utförda reparationer eller normal förslitning eller försämring.

8.9

Reklamerar Kunden fel och visar sig inte föreligga något fel som Leverantören ansvarar för har Leverantören rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som reklamationen orsakat denne.

9. Begränsning av tjänsterna, förändringar

9.1

För det fall tillhandhållandet av Mjukvaran medför skada eller risk för skada för Leverantören eller annan har Leverantören rätt att stänga av eller begränsa åtkomsten till Mjukvaran. Leverantören får i samband därmed inte vidta åtgärder som är längre gåenden än vad som är försvarligt efter omständigheterna. Kunden ska snarast möjligt underrättas om begränsning av åtkomsten till Mjukvaran.

9.2

Leverantören har rätt att begränsa eller stänga av åtkomsten till Mjukvaran för Kunden om Kunden bryter mot villkoren i Avtalet.

9.3

Leverantören har rätt att med iakttagande av trettio (30) dagars varsel genomföra ändringar av Mjukvaran. Kunden kan vara tvungen att införskaffa ny mjukvara, hårdvara eller annan utrustning till följd av sådanan ändringar för att kunna fortsätta att använda Mjukvaran. Kunden ska själv stå för kostnaden för sådan ny mjukvara, hårdvara eller annan utrustning, eller för annan kostnad i anledning av ändrignen. Om Kunden åsamkas kostnad i anledning av ändringen, eller om Kunden åsamkas annan uppenbar nackdel av ändringen har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande till den dag ändringen skulle ha trätt ikraft. Kunden ska lämna sådant meddelande till Leverantören senaste femton (15) dagar innan ändringen skulle ha trätt ikraft. I annat fall löper Avtalet vidare och ändringen har giltighet mellan Parterna.

10. Appen

10.1

Leverantören tillhandahåller i förekommande fall Appen.

11. Ersättning

11.1

För Kundens användningen av Tjänsterna och Produkterna ska Kunden erlägga avgifter i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1 till Avtalet.

11.2

Vid återkommande betalningsförseningar från Kundens sida har Leverantören rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet genom att skriftligt meddelande till Kunden.

12. Personuppgiftsbehandling

12.1

De villkor som ska tillämpas avseende Leverantörens behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde för Kundens räkning framgår av Bilaga 3 till Avtalet.

12.2

Leverantören ska ha rätt att behandla personuppgifter avseende Kundens kontaktpersoner och Systemanvändare som Leverantörer får del av inom ramen för Avtalet, inklisive namn och kontaktuppgifter. Ändamålet med Leverantörens behandling är att möjliggöra genomförande av Parterns repsektive förpliktelser och samarbete under Avtalet såsom administration av avtalsförhållandet, informationslämning och annan kommunikation omTjäsnterna. Personuppgifterna kommer att behandlas av Leverantören med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose Leverantörens berättigade intresse av att administrear avtalsförhållandet med Kunden. Kunden är skyldig att se till att Kundens anställda vars personuppgifter behandlas av Leverantören fått information om Leverantörens behandling av personuppgifter i enlighet med denna punkt.

12.3

Leverantören är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av Kundens anställdas personuppgifter. Leverantören sparar de personuppgifter som Leverantören behandlar endast, som utgångspunkt, under avtalsförhållandet. Leverantören kan dock komma att spara personuppgifterna för den ytterligare tid som är nödvändig om Leverantören är skyldigt enligt lag eller avtal att spara uppgifterna, eller för att Leverantören ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk. När personuppgifterna inte längre är nödvändiga för dessa ändamål kommer Leverantören att på ett säkert sätt avidentifiera eller radera uppgifterna. En registrerad har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör honom eller henne. Vidare har en registrerad rätt att begära att få information om Leverantören behandlar några personuppgifter om den registrerade och, om så är fallet, tillgång till de personuppgifter som rör honom eller henne. Vid klagomål på Leverantörens behandling av personuppgifter har den registrerade rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten. Den registrerade har, utöver ovanstående rättigheter, när tillämplig dataskyddslagstiftning så föreskriver, rätt att begära behandlingsbegränsning, rätt till radering, rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter, samt rätt till dataportabilitet. Om den registrerade vill utöva någon av sina rättigheter enligt ovan eller har några frågor om Leverantörens behandling av personuppgifter enligt denna bestämmelse kan den registrerade kontakta Leverantören genom att skicka ett e-postmeddelande till den epostadress som anges i Avtalet.

13. Statistik och anymiserad data

13.1

Leverantören har rätt att anonymisera all data som förekommer i Mjukvaran. Anonymiseringen ska ske på sådant sätt att det inte går att omvandla tillbaka till personuppgifter.

13.2

All äganderätt till anonmiserat data tillkommer Leverantören som har rätt att bruka och lagra data utan begränsning i tiden.

13.3

Leverantören har även rätt att använda samtliga övriga data förekommande inom Mjukvaran för statiska ändamål.

14. Sekretess

14.1

Vardera Parten förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande under avtalstiden eller under en tid av tre år därefter till tredje man utlämna uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som Parten angivit vara konfidentiell. Sekretessåtagandet gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom Avtalet eller som är allmänt känd. Sekretessåtagandet gäller inte heller när Part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.

14.2

Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan iakttas. Part ansvarar för Allmänna villkor Infobric Group att även anlitad underleverantör samt dess anställda som berörs av uppdraget undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll till förmån för den andra Parten.

14.3

Leverantörens sekretessåtagande omfattar inte andra bolag inom Leverantörens koncern.

15. Uppsägning i förtid

15.1

Vardera Parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:

(i) den andra Parten begår ett väsentligt avtalsbrott och avtalsbrottet inte fullt ut avhjälpts senast trettio (30) dagar från att avtalsbrytande Part erhållit skriftligt meddelande från den andra Parten med begäran om rättelse;

(ii) Parterna inte når en samförståndslösning i enlighet med punkt 6.3 i Bilaga 3 inom trettio (30) dagar, eller den senare tid som Parterna skriftligen kommit överens om, från att sådana diskussioner skriftligen har initierats;

(iii) den andra Parten ställer in sina betalningar, beslutar om frivillig eller ofrivillig likvidation, ansöker om företagsrekonstruktion eller konkurs (eller om annan ansöker Parten i konkurs) eller om Part på annat sätt kan anses vara på obestånd; eller

(iv) återkommande betalningsförseningar föreligger i enlighet med punkten 11.2

15.2

Vid Avtalets upphörande sker inte någon återbetalning av erlagda avgifter om inte annat särskilt anges i Avtalet.

15.3

Om Leverantören fattar beslut om att upphöra att erbjuda och tillhandahålla Tjänsterna till marknaden har Leverantören rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av minst tre (3) månaders varsel.

15.4

För det fall nya villkor inte accepteras av Kunden i enlighet med punkt 18.3 ska tidigare villkor fortsätta gälla under resterande del av avtalstiden.

15.5

Vid Avtalets upphörande ska om inte annat anges i Avtalet, Kunden genast upphöra med all användning av Mjukvaran.

16. Ansvarsbegränsning

16.1

Parts ansvar ska vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp om tjugo (20) procent av de ersättningar som Kunden betalat till Leverantören som betalats under de tolv (12) månader som föregick tidpunkten för skadan, dock högst ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst. Part ansvarar inte för motpartens indirekta förluster, såsom produktionsbortfall och utebliven vinst. För det fall skada har uppkommit som en följd av grov vårdslöshet eller uppsåt ska ingen ansvarsbegränsning gälla. Vidare ska inte någon ansvarsbegränsning gälla vid brott mot licensbestämmelserna i punkt 5, för parts skyldighet att ersätta motparten vid intrång i tredje parts rättigheter enligt punkt 6 eller för brott mot sekretessförpliktelsen i punkt 14.

16.2

Leverantören ansvarar inte för förlust av data utom vad avser sådan förlust av data som orsakats av Leverantörens försumlighet att utföra säkerhetskopiering eller lagring enligt Tjänste- och produktbeskrivningen. Vid sådant ansvar ska Leverantören efter bästa förmåga och i den mån det är möjligt återställa förlorad data. Detta utgör Leverantörens fulla ansvar för förlust av data.

16.3

Kunden ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, skriftligen framställa krav på skadestånd till Leverantören senast inom sex (6) månader från skadetillfället.

17. Force majeure

17.1

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet som är utanför partens kontroll och som Part inte rimligen kunnat förutse eller undvika, såsom krig, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, handels- eller valutarestriktioner, blockad, brand, översvämning, epidemi eller liknande omständighet, samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer.

17.2

Det åligger Part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt 17 att utan dröjsmål underrätta den andra Parten om uppkomsten därav, liksom dess upphörande.

17.3

Oavsett vad sägs om befrielse från påföljd i denna punkt 17 har Part rätt att utan påföljd säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre Parten om fullgörandet av en väsentlig förpliktelse enligt Avtalet försenas med mer än tre (3) månader.

18. Allmänt

18.1

Kunden har inte rätt att, helt eller delvis, överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan Leverantörens skriftliga godkännande.

18.2

Meddelanden under Avtalet ska vara skriftliga.

18.3

Leverantören har rätt att ändra och göra tillägg till Allmänna Villkor. För att sådan ändring eller tillägg ska bli giltig ska Leverantören skriftligen underrätta Kundens Avtalsansvarig med trettio (30) dagars varsel. Detta kan även ske genom elektroniskt underrättande. De nya villkoren är bindande för båda Parterna såvida inte Kunden meddelat Leverantören att villkoren inte accepteras inom tiden för varsel enligt denna punkt. Därutöver innebär Kundens användande av nya eller förändrade tjänster och produkter, en accept av eventuella tilläggsvillkor i anledning av förändringarna.

18.4

Oavsett vad som angivits ovan har Leverantören alltid rätt att med tjugo (20) dagars varsel ändra Avtalet med anledning av eventuella förändringar i tvingande lagstiftning.

19. Tvister och tillämplig lag

19.1

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

19.2

Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Institutet ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Jönköping.

19.3

Utan hinder av punkt 19.2 ovan ska Leverantören dock alltid ha rätt att driva in betalning av förfallen fordran vid allmän domstol.

Fortsätt handla
Stäng