nyhet

19/03/2018

”Tjänsten UE-kedja underlättar för NCC och våra leverantörer att ta ett gemensamt ansvar”

Infobric lanserar i samband med Nordbygg den digitala tjänsten UE-kedja, som gör det enklare att överblicka samtliga partsförhållanden på byggarbetsplatsen. För NCC betyder tjänsten möjlighet till ökad transparens och att de tillsammans med sina underentreprenörer kan ta ansvar fullt ut.

För Björn Björling, HR-specialist och ansvarig för personalliggare och ID06 på NCC, är det tydligt: kontroll och transparens är viktiga pusselbitar för att stärka byggbranschens anseende och skapa förutsättningar för sund konkurrens. Att visa att man ställer krav på transparens hos sina underentreprenörer och att man som huvudentreprenör är villig att redovisa hur det ser ut på arbetsplatserna är självklart för NCC. Men för att fullt ut kunna ta ansvar och visa hur det ser ut i verkligheten behövs verktyg för att på ett enklare sätt få överblick över vilka partsförhållanden som faktiskt råder.

”Vi är tydliga med att vi ställer krav på transparens gentemot samtliga leverantörer och att man ska kunna redovisa sina partsrelationer. Tjänsten underlättar både för oss och våra leverantörer att göra rätt och ta ett gemensamt ansvar”, berättar Björn Björling.

Björn Björling NCC

Björn Björling NCC. Fotograf: Joakim Kröger

UE-kedja har utvecklats av Infobric i nära samarbete med NCC, och är en lösning på ett problem som byggbranschen länge brottats med. När NCC under 2016 genomförde en kartläggning av vilka underentreprenörer som anlitades på entreprenörens byggarbetsplatser blev det snabbt tydligt för arbetsgruppen, som leddes av Björn Björling, att det innebar en omfattande arbetsinsats att få inblick i samtliga partsrelationer. Det behövdes smartare metoder och verktyg för att identifiera och bekräfta partsrelationerna på arbetsplatsen, som samtidigt minskade det manuella arbetet. Arbetsgruppen fick snabbt idén att helt enkelt vända på steken och tog tillsammans med Infobric fram en digital lösning där entreprenörerna själva bekräftar sina partsförhållanden på arbetsplatsen. Kraven på tjänsten var bland annat att automatisera administrativa arbetsmoment, att kopplingarna mellan entreprenörer ska visas i realtid för projektledningen och att tjänsten ska vara tillgänglig online för att entreprenörerna snabbt och enkelt ska kunna bekräfta vem de anlitats av och redovisa eventuella underentreprenörer, innan de är verksamma på arbetsplatsen.

”Det var självklart från början att tjänsten skulle ingå i samma system som personalliggaren. Det är i Infobric Ease som vi ser verkligheten; vilka företag som faktiskt är på plats. Byggarbetsplatser är många gånger oerhört komplexa, med entreprenörer som kommer och går under en lång tid. Det råder också en hård tidsplanering och det är viktigt att moment sker i rätt ordning. Om en kontrakterad entreprenör inte kan leverera så måste en annan kontrakteras. I Infobric Ease ser projektledningen i realtid om en ny underentreprenör inte är kopplad i UE-kedjan. Om tjänsten skulle ligga utanför Infobric Ease skulle vi aldrig få denna kraftfulla kontrollfunktion”, säger Björn Björling.

UE-kedja är en funktion som ingår i Infobric Ease, ett system som idag används för bland annat personalliggare på över 10 000 byggarbetsplatser i Norden. I tjänsten har huvudentreprenören komplett översikt över samtliga partsförhållanden på byggarbetsplatsen. Varje kontrakterad entreprenör registrerar via en UE-portal vilka underentreprenörer de anlitar. Underentreprenörerna får i sin tur registrera vilka de anlitar, och så vidare. Projektledningen får på så vis automatiskt överblick över vem som anlitat vem på arbetsplatsen, i alla led, i samma system som de hanterar personalliggare, inpassering och skalskydd. Arbetsplatsen kan också använda tjänsten som kontaktyta till alla underentreprenörer, och om man så vill även förmedla villkor som måste accepteras.

På NCC har UE-kedja testats på två pilotprojekt sedan slutet av 2017. Erfarenheterna från piloterna där tjänsten används skarpt har varit en värdefull input till Infobric i utvecklingen av den första versionen av tjänsten som nu lanseras. Piloterna har också gett NCC flera viktiga lärdomar inför utrullningen till flera projekt inom NCC, där det redan finns ett stort intresse för tjänsten.

”Att genomföra en pilot i befintliga projekt har varit oerhört värdefullt. Projekten har tydligt sett potentialen i tjänsten och vi har lärt oss vad som är viktigt för att verktyget ska fungera fullt ut och underlätta för alla involverade. Några erfarenheter vi vill dela med oss av är att krav på registrering av underentreprenörer ska vara med redan i entreprenadavtalet, att ge information i god tid till både projektledning och entreprenörer, samt att koppla på tjänsten innan projektstart, så att registreringen av underentreprenörer så långt det är möjligt kan ske innan entreprenören är på plats”, berättar Björn Björling

UE-kedja lanseras i samband med Nordbygg 2018. Tisdagen den 10 april anordnar Infobric och NCC ett gemensamt panelsamtal för att diskutera syftet och nyttorna med tjänsten, hur den fungerar i praktiken och dela med sig av lärdomar från pilotprojekten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Svennenfors, Chief Technology Officer och Chief Business Development & Strategy Officer, bjorn.svennenfors@infobric.se, 070-741 01 32

Björn Björling, HR-specialist NCC, bjorn.bjorling@ncc.se, 076-521 51 17

Just nu används Infobric-system på fler än 16 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.